• Loting Clubkampioenschappen Singel

 • 4e Piramide zondag 12 mei de uitslagen

 • Bardiensten Juni

 • 1. Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen is verplicht. Dit sluit dus het dragen van andere sportkle­ding uit. Schoenen met een grof geprofileerde zool (zoals jogging- en gravelschoenen) zijn VERBODEN.
 • 2. Gebruik altijd de daarvoor bestemde paden, wees zuinig op de groenvoorzie­ning en gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.
 • 3. Gelieve de voetenvegers te gebruiken alvorens de baan te betreden.
 • 4. Behoort U tot de “afschrijvers”, ga dan niet alvast op de baan, maar wacht tot de voorgaande spelers hun spel gestopt hebben.
 • 5. Loop niet op of via de baan, waar een ander tennist.Baan 1 is te bereiken via ingang 1 (terras);Baan 2 te bereiken via ingang 2 (zijkant: voorste deur);

  Baan 3 en 4 te bereiken via ingang 3 (zijkant: achterste deur

 • 6. Toeschouwers en coaches/begeleiders mogen niet op de baan.
 • 7. Hangen over en leunen in het net is niet toegestaan.
 • 8. Enkelspelpaaltjes moeten na gebruik weer worden verwij­derd.
 • 9. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur is het een ieder verbo­den op het park handel te drijven in sport- en/of andere artikelen. Het is tevens verboden om zonder schriftelijke toestemming van het bestuur in enigerlei vorm op het park reclame te maken.
 • 10. Honden mogen slechts aangelijnd op het tennispark, maar mogen onder geen beding op de tennisbanen.
 • 11. Het is verboden zonder toestemming van de tennisvereni­ging tegen vergoeding tennisles te (laten) geven.
 • 12. In geval van beschadiging aan banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging is men verplicht daarvan terstond de Tennisvereniging op de hoogte te stellen. In geval van moed­willige vernieling dient men de werkelijk geleden schade te vergoeden.
 • 13. Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van het bestuur van de tennisvereniging of van degene die in dezen het bestuur vertegen­woordigt in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals: hinderlijk en/of onbehoorlijk optreden; het maken van muziek; het beklimmen van de afrasteringen; elke gedraging, waardoor aan eigendommen van de tennis­vereniging Quintus en/of de Federatie Quintus schade kan worden toegebracht.
 • 14. De aanwijzingen van de materiaalcommissie en/of het bestuur van de tennisvereni­ging en betreffende het gebruiken het onder­houd van de banen en de orde op het park dienen strikt te worden opge­volgd.
 • 15. Het bestuur van de tennisvereniging of degene die in dezen het bestuur vertegenwoordigt heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te (doen) verwijderen.
 • 16. Zaken waarin dit reglement niet voorziet worden beslist door het bestuur. Dient direct een beslissing te worden genomen en is het bestuur niet bereikbaar, dan kan de beslissing worden genomen door degene die het bestuur in die zaak vertegenwoordigt.
 • 17. Dit reglement is in werking getreden op 1 december 1987 en laatstelijk gewij­zigd op de algemene vergadering van 25 november 2010.