Reglementen

Huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Quintus

Het huishoudelijk reglement betreft volgende onderwerpen:

Het Bestuur

 • Het bestuur bestaat minimaal uit 5 leden, inbegrepen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, die allen seniorlid, erelid of lid van verdiensten moeten zijn. Nieuwe bestuursleden worden op voordracht van minstens vijf leden van de vereniging of door het Be­stuur ter benoe­ming voorge­dragen aan de alge­mene ledenvergade­rig. Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de algemene vergadering door het Bestuur of op voordracht van vijf of meer leden van de verenigings schrif­telijk bij het secreta­riaat worden aangemeld.
 • Bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaar. Na afloop van deze periode zijn zij terstond herkiesbaar. Zij hebben het recht tussentijds af te treden.
 • Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Hij is ter­stond herbenoembaar. Hij die benoemd wordt ter voorzie­ning in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 • Het bestuurslidmaatschap eindigt door periodiek aftreden of door schriftelijk bedanken of door beëindiging van het lidmaatschap of door ontslag of royement door de algemene vergadering of door overlijden of onder curatelestelling.
 • De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de leden van het Bestuur zijn als volgt:
 • a. De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht op het verenigings-leven en draagt zorg voor de nale­ving van de statuten, het huis-houdelijk regle­ment en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder en vertegenwoordiger van de vereniging.
 • b. De secretaris voert de administratie van de vereni­ging. Hij is belast met het notuleren van de verga­deringen en houdt het ledenregister bij. Bij deze laatste bezigheid kan hij zich laten assisteren, na verkregen goedkeuring van het Bestuur.
 • c. De penningmeester beheert de geldmiddelen. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij kan zijn taak aan derden overdragen of zich daar­­­­­­­bij laten assis­teren na goedkeuring van het Bestuur. Hijj zorgt voor de inning van de contributie en overi­­­­­­­­ge inkomsten. Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de stand van baten en lasten van de vereniging kan worden gekend. Hij verricht geen betalingen anders dan tegen een be­hoor­lijk getekende kwitantie. Gelden welke niet nodig zijn om aan onmiddellijke verplichtingen te voldoen, worden door hem in bewa­ring gegeven overeenkomstig de door het Bestuur te nemen besluiten.
 • d. De overige bestuursleden krijgen een taak door het Bestuur opgedra­gen.

terug

Vergaderingen

 • Naast de periodiek te houden bestuursvergaderingen wordt jaarlijks in de maand november de algemene ledenvergade­ring gehouden. Dag, uur en plaats daarvan worden door het Bestuur vastgesteld.
 • De algemene ledenvergadering heeft het recht van inter­pellatie, ini­tiatief en amendement.

terug

Commissies

 • Het bestuur kan volgens artikel 10 lid 5 van de statuten bevoegdheden, welke het bij of krachtens de statuten of dit reglement heeft aan een commissie delegeren. De gedelegeerde bevoegdheden worden door de commissie onder toezicht en verantwoordelijkheid van het Bestuur uitgeoefend.
 • Het Bestuur kan de door een commissie genomen besluiten te allen tijde intrekken of herzien.
 • De leden van de commissies worden op voordracht van de betrokken commissie benoemd door de algemene vergade­ring, tenzij het gaat om een nieuw in te stellen commis­sie. In dat geval worden de commissie­leden op voordracht van het bestuur benoemd.
 • Bij tussentijdse vacatures in commissies kan het bestuur tijdelijk in deze vacature voorzien, eventueel op voor­dracht van de desbetreffende com­missie.
 • Commissieleden worden conform het bepaalde in artikel 10, lid 5 van de statuten voor één jaar benoemd. Zij zijn terstond herbenoembaar.
 • Een commissie kan slechts worden ontbonden na goedkeu­ring van de algemene vergadering.
 • Tennisvereniging Quintus kent de volgende commis­sies:
 • Toernooicommissie, welke is belast met de spel­technische aangele­genheden, zoals bijvoor­beeld het maken van de jaar­lijkse baaninde­ling, het opmaken en wijzigen van reglementen alsmede het organise­ren van competities en toernooien. De Toernooicommissie is is belast met het orga­niseren van toernooien. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Jeugdcommissie.
 • Barcommissie, welke is belast met het realise­ren van een goede barbezetting in de Uithoek. Zij draagt zorg voor voldoen­de voorraad en materiaal. Uitvoering vindt plaats als verleng­stuk van de barcommissie van de Federatie, aan welke com­missie financiële verantwoording wordt afgelegd.
 • Activiteitencommissie, welke is belast met de voor­berei­ding en verzor­ging van speciale activiteiten in en rondom de Uithoek.
 • Jeugdcommissie, welke belast is met de organi­satie en begeleileiding van evenementen voor de jeugdleden.
 • Kascommissie, welke belast is met de controle van de jaarstuk­ken.
 • Materiaalcommissie, welke is belast met het tech­nisch op peil houden van de voorzieningen.
 • Redactiecommissie, welke toeziet op de perio­dieke berichtge­ving in het Quintusblad of an­derszins.

De voorzitter van het Bestuur heeft het recht iedere commissieverga­dering bij te wonen.

terug

Sporttenue

 • Leden van de Tennisvereniging Quintus worden slechts op de tennisba­nen toegelaten wanneer zij gekleed zijn volgens het daaromtrent bepaalde in het baanreglement (zie artikel 1 van dit reglement)

terug

Competitie

 • Tennisvereniging Quintus speelt niet mee in de landelij­ke competitie van de Koninklijke Nederlandse Lawn Ten­nisbond.
 • Spelende leden van de Tennisvereniging Quintus kunnen desgewenst meespelen in een verenigingscompetitie, conform het daartoe vastgestel­de competitiereglement (zie betreffende artikel) .

terug

Toernooien

 • Tennisvereniging Quintus organiseert minimaal twee toernooien per verenigingsjaar voor de leden.
 • Ieder lid van de vereniging heeft het recht in te schrijven op de toernooien.
 • Tijdens toernooien is het bepaalde in dit reglement onbeperkt van kracht, tenzij anders is aangegeven (zie ook Tournooireglement).

terug

Soorten lidmaatschap

 • Tennisvereniging Quintus kent de volgende spelende leden: seniorleden, juniorleden, jeugdleden en daluurle­den.
 • Seniorleden zijn leden die op 31 december voorafgaande aan het verenigings­jaar ( het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar) de 18 jarige leeftijd hebben bereikt.
 • Juniorleden zijn leden die op 31 december voorafgaande aan het verenigings­jaar de 12 jarige leeftijd hebben bereikt maar jonger zijn dan 18 jaar.
 • Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog niet de 12-jarige leeftijd hebben bereikt.
 • Daluurleden zijn seniorleden die alleen op werkdagen op door het Bestuur te bepalen tijden mogen spelen (zie het afschrijfreglement).

terug

Strafbepalingen

   • Het Bestuur is gerechtigd strafbepalingen toe te passen t.a.v:
   • leden die de belangen van de vereniging scha­den, dan wel de bepalin­gen van de statuten of de regle­menten of de besluiten genomen in de algemene le­denvergadering overtreden;
   • leden die door wangedrag de goede naam van de ver­eniging schaden;
   • leden die ondanks herhaalde aanmaning in ge­breke blijven hun con­tributieverplichting na te komen;
   • De straf kan bestaan uit:

  – een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing

  • – schorsing voor een bepaalde tijd;
  • – geldelijke boetes;
  • – beëindiging van het lidmaatschap;
  – royement; een door het Bestuur uitgesproken roye­ment dient te wor­den bekrachtigd door de algemene vergadering met tenminste twee/­derde der geldig uitgebrachte stemmen.

 • De duur van de schorsing wordt bepaald door het Bestuur en is ingevolge artikel 7 lid 1 van de statuten gemaxi­meerd op vier weken. Bij langere termijn dient het Bestuur aan de algemene ledenvergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 • Protest tegen een opgelegde straf is mogelijk; dit protest dient dan binnen twee weken na dagtekening van het bericht, waarin de strafmaat vermeld staat, door het secretariaat te zijn ontvangen.

terug

Financiële bepalingen

 • Nieuwe leden moeten bij inschrijving een door het Be­stuur vastgesteld bedrag aan inschrijfkosten betalen.
 • Een lid dient zijn contributieverplichtingen te voldoen binnen een door het Bestuur vast te stellen termijn. Wordt dit niet gedaan dan is het Bestuur gerechtigd strafbepalingen toe te passen, conform het bepaalde in artikel 8.
 • Bij tussentijdse inschrijving wordt steeds per half verenigingsjaar met terugwerkende kracht de contributie berekend.
 • Bij tussentijds afschrijven wordt de contributie, zoals in artikel 8 lid 1 van de statuten bepaald, over het hele verenigingsjaar bere­kend.
 • Geldelijke boetes dienen steeds binnen vier weken na berichtgeving te worden voldaan, tenzij binnen de in artikel 8, lid 4 vastgestelde tijd wordt geprotesteerd.

terug

Overige verplichtingen van de leden

 • De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het ledensecretariaat op te geven.
 • Nieuwe leden moeten bij aanmelding een volledig ingevuld aanmeldingsformulier bij het ledensecretariaat inleveren.
 • Spelende leden krijgen een spelerspas voor de duur van het lidmaatschap.
 • De seniorleden zijn verplicht tenminste eenmaal per kalen­derjaar (dan wel meerdere malen, zulks ter beoordeling van de barcom­missie) bardienst te doen in de Uithoek. Daartoe dienen de aanwij­zingen, opge­steld door de barcom­mis­sie, te worden opge­volgd. Bij in gebreke blijven zal terstond een nieuwe aanwijzing volgen. Bij hernieuwd in gebreke blijven, zal het bestuur optre­den.
 • De verplichting tot het doen van bardienst, zoals hierboven beschreven, vervalt pas nadat het lidmaatschap formeel is beëindigd, zijnde op 31 december van enig jaar. Bij het niet voldoen aan deze verplichting, wanneer het lidmaatschap vroegtijdig schriftelijk is opgezegd, zal het lidmaatschapspasje worden ingevorderd, de toegang tot de banen worden ontzegd en het betrokken ex‑lid voor de periode van 3 jaar niet meer als lid worden geaccepteerd.

terug

Slotbepalingen

 • Ieder lid van de vereniging wordt geacht bekend te zijn met de bepalin­gen van de statuten en het huis­houdelijk reglement, alsmede met het bepaalde in de bij het huishoudelijk reglement opgenomen bijlagen.
 • Ten behoeve van de leden liggen exemplaren van de statuten en regle­menten ter inzage bij het secretariaat.
 • In alle gevallen, waarin de reglementen niet voor­zien, beslist het Bestuur.
 • Het Bestuur is verplicht voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van reglementen voor te leggen aan de algemene vergadering.
 • Wijzigingen in reglementen kunnen slechts van kracht worden bij een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.
 • Dit reglement is in werking getreden op 30 november 1988 en laatstelijk gewijzigd op de Alge­mene Leden­ver­ga­de­ring van 25 november 2010.

terug