• Bardiensten Augustus

 • 5e piramide op 7 juli de uitslagen

 • Ouder-kind toernooi 8 september 2024

Reglementen

Huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Quintus

Het huishoudelijk reglement betreft volgende onderwerpen:

Het Bestuur

 • Het bestuur bestaat minimaal uit 5 leden, inbegrepen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, die allen seniorlid, erelid of lid van verdiensten moeten zijn. Nieuwe bestuursleden worden op voordracht van minstens vijf leden van de vereniging of door het Be­stuur ter benoe­ming voorge­dragen aan de alge­mene ledenvergade­rig. Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de algemene vergadering door het Bestuur of op voordracht van vijf of meer leden van de verenigings schrif­telijk bij het secreta­riaat worden aangemeld.
 • Bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaar. Na afloop van deze periode zijn zij terstond herkiesbaar. Zij hebben het recht tussentijds af te treden.
 • Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Hij is ter­stond herbenoembaar. Hij die benoemd wordt ter voorzie­ning in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 • Het bestuurslidmaatschap eindigt door periodiek aftreden of door schriftelijk bedanken of door beëindiging van het lidmaatschap of door ontslag of royement door de algemene vergadering of door overlijden of onder curatelestelling.
 • De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de leden van het Bestuur zijn als volgt:
 • a. De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht op het verenigings-leven en draagt zorg voor de nale­ving van de statuten, het huishoudelijk regle­ment en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder en vertegenwoordiger van de vereniging.
 • b. De secretaris voert de administratie van de vereni­ging. Hij is belast met het notuleren van de verga­deringen en houdt het ledenregister bij. Bij deze laatste bezigheid kan hij zich laten assisteren, na verkregen goedkeuring van het Bestuur.
 • c. De penningmeester beheert de geldmiddelen. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij kan zijn taak aan derden overdragen of zich daar­­­­­­­bij laten assis­teren na goedkeuring van het Bestuur. Hij zorgt voor de inning van de contributie en overi­­­­­­­­ge inkomsten. Hij houd alles bij van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de stand van baten en lasten van de vereniging kan worden gekend. Hij verricht geen betalingen anders dan tegen een be­hoor­lijk getekende kwitantie. Gelden welke niet nodig zijn om aan onmiddellijke verplichtingen te voldoen, worden door hem in bewa­ring gegeven overeenkomstig de door het Bestuur te nemen besluiten.
 • d. De overige bestuursleden krijgen een taak door het Bestuur opgedra­gen.

terug

Vergaderingen

 • Naast de periodiek te houden bestuursvergaderingen wordt jaarlijks in de maand november de algemene ledenvergade­ring gehouden. Dag, uur en plaats daarvan worden door het Bestuur vastgesteld.
 • De algemene ledenvergadering heeft het recht van inter­pellatie, ini­tiatief en amendement.

terug

Commissies

 • Het bestuur kan volgens artikel 10 lid 5 van de statuten bevoegdheden, welke het bij of krachtens de statuten of dit reglement heeft aan een commissie delegeren. De gedelegeerde bevoegdheden worden door de commissie onder toezicht en verantwoordelijkheid van het Bestuur uitgeoefend.
 • Het Bestuur kan de door een commissie genomen besluiten te allen tijde intrekken of herzien.
 • De leden van de commissies worden op voordracht van de betrokken commissie benoemd door de algemene vergade­ring, tenzij het gaat om een nieuw in te stellen commis­sie. In dat geval worden de commissie­leden op voordracht van het bestuur benoemd.
 • Bij tussentijdse vacatures in commissies kan het bestuur tijdelijk in deze vacature voorzien, eventueel op voor­dracht van de desbetreffende com­missie.
 • Commissieleden worden conform het bepaalde in artikel 10, lid 5 van de statuten voor één jaar benoemd. Zij zijn terstond herbenoembaar.
 • Een commissie kan slechts worden ontbonden na goedkeu­ring van de algemene vergadering.
 • Tennisvereniging Quintus kent de volgende commis­sies:
 • Toernooicommissie, welke is belast met de spel­technische aangele­genheden, zoals bijvoor­beeld het maken van de jaar­lijkse baaninde­ling, het opmaken en wijzigen van reglementen alsmede het organise­ren van competities en toernooien. De Toernooicommissie is is belast met het orga­niseren van toernooien. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Jeugdcommissie.
 • Barcommissie, welke is belast met het realise­ren van een goede barbezetting in de Uithoek. Zij draagt zorg voor voldoen­de voorraad en materiaal. Uitvoering vindt plaats als verleng­stuk van de barcommissie van de Federatie, aan welke com­missie financiële verantwoording wordt afgelegd.
 • Activiteitencommissie, welke is belast met de voor­berei­ding en verzor­ging van speciale activiteiten in en rondom de Uithoek.
 • Jeugdcommissie, welke belast is met de organi­satie en begeleileiding van evenementen voor de jeugdleden.
 • Kascommissie, welke belast is met de controle van de jaarstuk­ken.
 • Materiaalcommissie, welke is belast met het tech­nisch op peil houden van de voorzieningen.
 • Redactiecommissie, welke toeziet op de perio­dieke berichtge­ving in het Quintusblad of website.

De voorzitter van het Bestuur heeft het recht iedere commissieverga­dering bij te wonen.

terug

Sporttenue

 • Leden van de Tennisvereniging Quintus worden slechts op de tennisba­nen toegelaten wanneer zij gekleed zijn volgens het daaromtrent bepaalde in het baanreglement (zie artikel 1 van dit reglement)

terug

Competitie

 • Tennisvereniging Quintus speelt niet mee in de landelij­ke competitie van de Koninklijke Nederlandse Lawn Ten­nisbond.
 • Spelende leden van de Tennisvereniging Quintus kunnen desgewenst meespelen in een verenigingscompetitie, conform het daartoe vastgestel­de competitiereglement (zie betreffende artikel) .

terug

Toernooien

 • Tennisvereniging Quintus organiseert minimaal twee toernooien per verenigingsjaar voor de leden.
 • Ieder lid van de vereniging heeft het recht in te schrijven op de toernooien.
 • Tijdens toernooien is het bepaalde in dit reglement onbeperkt van kracht, tenzij anders is aangegeven (zie ook Tournooireglement).

terug

Soorten lidmaatschap

 • Tennisvereniging Quintus kent de volgende spelende leden: seniorleden, juniorleden, jeugdleden en daluurle­den.
 • Seniorleden zijn leden die op 31 december voorafgaande aan het verenigings­jaar ( het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar) de 18 jarige leeftijd hebben bereikt.
 • Juniorleden zijn leden die op 31 december voorafgaande aan het verenigings­jaar de 12 jarige leeftijd hebben bereikt maar jonger zijn dan 18 jaar.
 • Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog niet de 12-jarige leeftijd hebben bereikt.
 • Daluurleden zijn seniorleden die alleen op werkdagen op door het Bestuur te bepalen tijden mogen spelen (zie het afschrijfreglement).

terug

Strafbepalingen

   • Het Bestuur is gerechtigd strafbepalingen toe te passen t.a.v:
   • leden die de belangen van de vereniging scha­den, dan wel de bepalin­gen van de statuten of de regle­menten of de besluiten genomen in de algemene le­denvergadering overtreden;
   • leden die door wangedrag de goede naam van de ver­eniging schaden;
   • leden die ondanks herhaalde aanmaning in ge­breke blijven hun con­tributieverplichting na te komen;
   • De straf kan bestaan uit:

  – een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing

  • – schorsing voor een bepaalde tijd;
  • – geldelijke boetes;
  • – beëindiging van het lidmaatschap;
  – royement; een door het Bestuur uitgesproken roye­ment dient te wor­den bekrachtigd door de algemene vergadering met tenminste twee/­derde der geldig uitgebrachte stemmen.

 • De duur van de schorsing wordt bepaald door het Bestuur en is ingevolge artikel 7 lid 1 van de statuten gemaxi­meerd op vier weken. Bij langere termijn dient het Bestuur aan de algemene ledenvergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 • Protest tegen een opgelegde straf is mogelijk; dit protest dient dan binnen twee weken na dagtekening van het bericht, waarin de strafmaat vermeld staat, door het secretariaat te zijn ontvangen.

terug

Financiële bepalingen

 • Nieuwe leden moeten bij inschrijving een door het Be­stuur vastgesteld bedrag aan inschrijfkosten betalen.
 • Een lid dient zijn contributieverplichtingen te voldoen binnen een door het Bestuur vast te stellen termijn. Wordt dit niet gedaan dan is het Bestuur gerechtigd strafbepalingen toe te passen, conform het bepaalde in artikel 8.
 • Bij tussentijdse inschrijving wordt steeds per half verenigingsjaar met terugwerkende kracht de contributie berekend.
 • Bij tussentijds afschrijven wordt de contributie, zoals in artikel 8 lid 1 van de statuten bepaald, over het hele verenigingsjaar bere­kend.
 • Geldelijke boetes dienen steeds binnen vier weken na berichtgeving te worden voldaan, tenzij binnen de in artikel 8, lid 4 vastgestelde tijd wordt geprotesteerd.

terug

Overige verplichtingen van de leden

 • De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het ledensecretariaat op te geven.
 • Nieuwe leden moeten bij aanmelding een volledig ingevuld aanmeldingsformulier bij het ledensecretariaat inleveren.
 • Spelende leden krijgen een spelerspas voor de duur van het lidmaatschap.
 • De seniorleden zijn verplicht tenminste eenmaal per kalen­derjaar (dan wel meerdere malen, zulks ter beoordeling van de barcom­missie) bardienst te doen in de Uithoek. Daartoe dienen de aanwij­zingen, opge­steld door de barcom­mis­sie, te worden opge­volgd. Bij in gebreke blijven zal terstond een nieuwe aanwijzing volgen. Bij hernieuwd in gebreke blijven, zal het bestuur optre­den.
 • De verplichting tot het doen van bardienst, zoals hierboven beschreven, vervalt pas nadat het lidmaatschap formeel is beëindigd, zijnde op 31 december van enig jaar. Bij het niet voldoen aan deze verplichting, wanneer het lidmaatschap vroegtijdig schriftelijk is opgezegd, zal het lidmaatschapspasje worden ingevorderd, de toegang tot de banen worden ontzegd en het betrokken ex‑lid voor de periode van 3 jaar niet meer als lid worden geaccepteerd.
 • BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINE’TV Quintus, KwintsheulIn overweging nemende dat:
  • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
  • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer;
  • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
  • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

  heeft het bestuur van TV Quintus het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld en laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging

  Paragraaf 1 – Algemene bepalingen

  Artikel 1 – Begripsbepalingen

  1. Alcoholhoudende dranken:
   • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
   • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
  1. Sociale Hygiëne:
  • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
  1. Leidinggevenden:

  Het bestuur heeft twee leden van de barcommissie aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen uw vereniging dient u via een formulier door te geven aan uw gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  1. Barvrijwilliger:

  Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

  Artikel 2 – Wettelijke bepalingen

  Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

  1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
  3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
  4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
  6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

  Artikel 3 – Vaststellen en wijzigen

   

  1. Het bestuur van TV Quintus heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld en laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
  2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

  Paragraaf 2 – Sociaal Hygiënische bepalingen

  Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

  1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
  2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van TV Quintus is aanwezig in de sportkantine.

  Artikel 5 – Huis- en gedragsregels

   

  1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
  3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
   • Jeugdtrainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
  5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
  6. Leidinggevenden (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
  7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;
  8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

  Artikel 6 – Openingstijden en schenktijden

  1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
  2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken:
   maandag t/m vrijdag van 19.30 uur tot 23.30 uur

  woensdags van 14.30 uur tot 17.00 uur

  zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur

  zondags van 11.00 uur tot 17.00 uur

  Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor toernooidagen.

  Artikel 7 – Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

  Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

  1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
  2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
  3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
  4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid

  Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een ter zake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

  Artikel 8 – Voorlichting

  1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
  2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

  Artikel 9 – Handhaving, klachtenprocedure en sancties

  1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
  2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
  3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

  Paragraaf 3 – Paracommercie-bepalingen

  Artikel 10 – Toegelaten horeca-activiteiten

  1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden.
  1. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
  1. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
  1. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
  1. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

terug

Slotbepalingen

 • Ieder lid van de vereniging wordt geacht bekend te zijn met de bepalin­gen van de statuten en het huis­houdelijk reglement, alsmede met het bepaalde in de bij het huishoudelijk reglement opgenomen bijlagen.
 • Ten behoeve van de leden liggen exemplaren van de statuten en regle­menten ter inzage bij het secretariaat.
 • In alle gevallen, waarin de reglementen niet voor­zien, beslist het Bestuur.
 • Het Bestuur is verplicht voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van reglementen voor te leggen aan de algemene vergadering.
 • Wijzigingen in reglementen kunnen slechts van kracht worden bij een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.
 • Dit reglement is in werking getreden op 30 november 1988 en laatstelijk gewijzigd op de Alge­mene Leden­ver­ga­de­ring van 25 november 2010.

terug